Report comment

דווקא האופן שבו היחסים שלכם התנהלו קודם לכן(למשל הדאגה המשותפת למשק הבית),זה יותר מאפיין את מה שהפמיניזם בא להשיג.
אני לא יודעת מה בדיוק אשתך למדה בסדנא,אבל זה בטוח לא קשור לפמיניזם.